Algemene voorwaarden klantenkaart

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen in het bezit van een FAMIFLORA-Klantenkaart (respectievelijk genoemd een “Kaarthouder” en een “Klantenkaart”) en regelen exclusief de contractuele relatie tussen de Kaarthouder en de NV FAMIFLORA, gevestigd Jules Vantieghemstraat 14, 7711 Moeskroen, BTW BE-0845.509.606 (hierna genoemd ‘FAMIFLORA’).

De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2018 en vervangen integraal alle voorgaande voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de Klantenkaart en het Spaarpuntenprogramma.

Famiflora behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder de Kaarthouder hiervan individueel te moeten inlichten en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Kaarthouder. Alle aanpassingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de WEBSITE van Famiflora (https://www.famiflora.be, verder ‘WEBSITE’ genoemd). De Kaarthouder verbindt er zich toe op regelmatige basis de Algemene Voorwaarden op de WEBSITE van Famiflora na te zullen lezen. Het gebruik van de Klantenkaart door de Kaarthouder na een aanpassing van de Algemene Voorwaarden op de WEBSITE zal gelden als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bij niet aanvaarding van de wijzigingen dient de Kaarthouder Famiflora per aangetekend schrijven in kennis stellen van de beëindiging van zijn lidmaatschap.

 

2. Lidmaatschap

De Klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door FAMIFLORA (of door een deelnemende partner) uitgereikt aan natuurlijke personen. De Klantenkaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van FAMIFLORA en kan op verzoek terug worden geëist van de Kaarthouder.

De Klantenkaart wordt geactiveerd door volledige registratie van de Kaarthouder op de WEBSITE of via de Famiflora App. De registratie door de Kaarthouder op de WEBSITE of via de Famiflora App geldt eveneens als toetreding van de Kaarthouder tot het Famiflora-Loyaliteitsprogramma.

Lidmaatschap staat niet open voor rechtspersonen of voor uitbaters, zelfstandige medewerkers of tijdelijke of voltijdse personeelsleden van FAMIFLORA of deelnemende partner.

FAMIFLORA behoudt zich het recht voor om toetreding tot het Spaarpuntenprogramma te weigeren, zonder enige motivatie, en om een Klantenkaart niet te activeren.

 

3. Voordelen en gebruik Klantenkaart

De Klantenkaart is geen betaalmiddel.
Mits voorlegging van een geactiveerde Klantenkaart bij elke aankoop aan de kassa van FAMIFLORA of een deelnemende partner, zal door FAMIFLORA worden bijgehouden voor welke netto bedragen (prijs van de aangekochte goederen of diensten verminderd met eventuele kortingen, promoties, e.a.) de Kaarthouder aankopen heeft verricht. De Kaarthouder kan gevraagd worden om samen met de Klantenkaart zijn identiteitskaart over te maken ter controle van het persoonlijke gebruik van de Klantenkaart.

Aankopen verricht door een Kaarthouder zonder voorlegging van de Klantenkaart geven geen recht op Spaarpunten en zullen nadien niet op de Klantenkaart worden geregistreerd.

FAMIFLORA kent Spaarpunten toe aan de Kaarthouder bij elke aankoop van minimaal 1 EUR bij FAMIFLORA of bij een deelnemende partner. Tenzij anders aangegeven in de winkel, op de WEBSITE, of bij een deelnemende partner geeft elke aankoopschijf van 1 EUR recht op 2 Spaarpunten. De Spaarpunten worden per aankoop toegekend, zodat bedragen onder één EUR niet bij een volgende aankoop worden bijgerekend voor de toekenning van Spaarpunten.

De voordelen verbonden aan de Klantenkaart zij niet cumuleerbaar met voordelen van andere promotionele acties in FAMIFLORA of bij de deelnemende partners.

De gespaarde Spaarpunten kunnen bij FAMIFLORA of bij de deelnemende partners op verzoek van de Kaarthouder gewisseld worden voor één van de voordelen die FAMIFLORA ter beschikking stelt op de WEBSITE en Famiflora App. De gespaarde Spaarpunten worden nooit in speciën aan de Kaarthouder uitbetaald. Er kunnen tot maximaal 10 000 Spaarpunten op een Klantenkaart worden gespaard.

Indien de Kaarthouder niet actief geregistreerd is op de FAMIFLORA nieuwsbrief zullen de punten of andere voordelen (o.a. kortingen) niet toegekend worden.

Indien de Klantenkaart gedurende een periode van 12 maanden na de laatste aankoop niet meer gebruikt wordt, alsook in ieder geval van fraude of misbruik, vervallen automatisch en van rechtswege alle gespaarde Spaarpunten en zal het lidmaatschap van de Kaarthouder automatisch worden geannuleerd. Indien de Kaarthouder opnieuw wenst toe te treden zal hij zijn lidmaatschap dienen te reactiveren. Bij reactivatie van de klantenkaart zal de Kaarthouder moeten bevestigen om de FAMIFLORA nieuwsbrief te ontvangen. De reactivatie van het lidmaatschap geeft geen herstel van de vervallen Spaarpunten.

Enig misbruik van de Klantenkaart leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting tot enig verder lidmaatschap of gebruiken van de Klantenkaart.

 

4. Verantwoordelijkheden van de Klant / Aansprakelijkheid

Kaarthouders die voordelen van de Klantenkaart trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het verstrekken van valse informatie, of op andere ongepaste of frauduleuze wijze, zijn aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Klantenkaart moet onmiddellijk aan FAMIFLORA worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt aan de Kaarthouder. In geval van verlies of diefstal van de Klantenkaart zal FAMIFLORA niet gehouden zijn de aankoopbedragen noch het aantal bezoeken bij te houden. De Kaarthouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het volledig informeren van derden, bedrijven of overheidsorganen omtrent zijn lidmaatschap van de Klantenkaart, en omtrent de aanbiedingen en voordelen die hen ter beschikking staan in het kader van de Klantenkaart.

FAMIFLORA stelt alles in het werk  om te zorgen dat de voordelen van het lidmaatschap correct worden toegekend, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval zij in de redelijke onmogelijkheid was haar verplichtingen niet na te komen. In eender welke hypothese en zonder enige uitzondering voor wat betreft de grond van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van FAMIFLORA beperkt tot het bedrag van het voordeel dat de Kaarthouder uit hoofde van het lidmaatschap en de verrichte aankopen zou toegekend zijn of toegekend werd.

FAMIFLORA behoudt zich het recht voor om de juistheid van de toegekende Spaarpunten te controleren en dit aantal te corrigeren indien er, volgens haar, fouten zijn vastgesteld zonder dat er hierover enige klacht geformuleerd kan worden.

 

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

FAMIFLORA is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kaarthouders. Het gebruik van de persoonsgegevens die door FAMIFLORA verzameld worden in het kader van de Klantenkaart, gebeurt uitsluitend conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’).

Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de Kaarthouder toelating aan FAMIFLORA om zijn persoonsgegevens voor gepersonaliseerde aanbiedingen te gebruiken. De Kaarthouder geeft eveneens toelating om met hem te communiceren via alle mogelijke media, met inbegrip van e-mail en sms. De gegevens worden door FAMIFLORA en de met haar verbonden deelnemende partners aangewend voor promotionele doeleinden, bij het beheer en de uitvoering van de Klantenkaart en voor verkoop- en marktanalyses, behoudens indien de Kaarthouder daarmee niet akkoord gaat door aankruisen van het relevante vak op het registratieformulier op de WEBSITE.

De Kaarthouder heeft op elk moment het recht op inzage in zijn persoonsgegevens om verbetering te vragen indien ze niet correct zijn. De Kaarthouder heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor doet de Kaarthouder een schriftelijke aanvraag op de WEBSITE onder de rubriek ‘HELPDESK’ . Verbeteringen en aanpassingen van de persoonsgegevens kunnen door de Kaarthouder worden doorgevoerd op de WEBSITE via de rubriek ‘HELPDESK’

De gegevens zullen door FAMIFLORA op een veilige wijze worden verwerkt en enkel gedeeld worden met deelnemende partners, bepaalde commerciële partners, alsook met bepaalde dienstverleners (lasthebbers), ongeacht hun nationaliteit. Gegevens worden niet overgemaakt aan niet verbonden derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kaarthouder. De Kaarthouder heeft de mogelijkheid om bijkomende informatie te krijgen bij de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

 

6. Opzegging van de Klantenkaart / Lidmaatschap

FAMIFLORA behoudt zich het recht voor om het Klantenkaart en het Spaarpuntenprogramma ten allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen.

 

7. Overdracht of beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door de Kaarthouder, op elk moment, met of zonder motivering en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden door verzending van een aangetekend schrijven naar de vennootschap zetel van FAMIFLORA.

FAMIFLORA behoudt zich het recht voor om, naar eigen redelijkheid, de Klantenkaart onmiddellijk in te trekken dan wel stop te zetten waardoor het lidmaatschap geschorst dan wel volledig beëindigd wordt en dit zonder noodzaak van enige motivering.
FAMIFLORA behoudt zich het recht voor om het beheer van de Klantenkaart om welke reden dan ook, toe te vertrouwen aan derden, en om de overeenkomsten met de Kaarthouders voor dat doel over te dragen, zonder dit te moeten rechtvaardigen

 

8. Vrijwaring en jurisdictie

Geen enkele onthouding of nalaten van FAMIFLORA om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan, of een afstand van het recht van FAMIFLORA om enige andere bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door FAMIFLORA van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Overeenkomst zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.

In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wettelijk ongeldig is, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden van de algemene voorwaarden te kunnen worden afgescheiden, en zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Huidige Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderhevig aan het Belgisch Recht. Ingeval van enige betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik exclusief bevoegd.